Διαθερμίες
Υπέρηχα
Υπέρυθρα
Υπεριώδη
BioFeedBack
TENS
Μαγνητικά πεδία
Δινόλουτρο
Ιοντοφόρεση
Ηλεκτροθεραπεία
CPM (μονάδα παθητικής κινητοποίησης κάτω άκρου)
Υδροθεραπεία
Παραφινόλουτρο
Ηλεκτρομαλάξεις
Αεροθάλαμος διαλείπουσας χωλότητας κυκλοφορητής άκρων
Μηχανική αξιολόγηση και αποκατάσταση σπονδυλικής στήλης με τη μέθοδο McΚenzie
Kinesio Taping