Με τον όρο ιδιοδεκτικότητα εννοούμε την ικανότητα που έχει το Κ.Ν.Σ. να φέρνει σε επαφή και να συντονίζει τα διάφορα τμήματα του σώματος μεταξύ τους.
Η ιδιοδεκτικότητα καθορίζει την αίσθηση της θέσης του σώματος και την αντανακλαστική σταθεροποίηση των αρθρώσεων σε δραστηριότητες στατικής και δυναμικής ισορροπίας.
Η λειτουργία αυτή διαταράσσεται μετά από άμεσες ή έμμεσες μεταβολές (π.χ. τραυματισμοί, φλεγμονές, πόνος) στο επίπεδο των προσαγωγών αισθητικών πληροφοριών που μεταφέρονται στους μηχανοϋποδοχείς των αρθρώσεων, οπότε προκαλείται αποπροσανατολισμός της λειτουργίας τους.
Με την ηλεκτρονική πλατφόρμα ιδιοδεκτικότητας αξιολογούμε τον ασθενή και μέσα από πρωτόκολλα ασκήσεων και με τη βοήθεια του οπτικού feedback γίνεται επανεκπαίδευση της ιδιοδεκτικότητας στο μέγιστο δυνατό βαθμό.